Lisnevsky, Rostyslav, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Ukraine