Vlasov, Olexander, State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraine