Ablazov, Ivan, Military Diplomatic Academy Named after Yevheniy Bereznyak, Kyiv, Ukraine, Ukraine