Nayak, Ajit Kumar, Siksha 'O' Anusandhan University, India